NP Naberezhnochelninskiy KBK

關於公司

印刷紙和書寫紙
成立 1981
從1000到5000名員工

往來

俄罗斯 423800, 鞑靼, Naberezhnie Chelni, BSI ZAOr
返回頁首