Techno Print

關於公司

印刷紙和書寫紙
成立 2004
從10至50名員工

往來

乌兹别克斯坦 700053, Tashkent, Tsvetochnaya str., 30
返回頁首