Evgeniy Rukavishnikov

руководитель Rukavishnikov Evgeny Vladimirovitch
Ekaterinburg, 斯維爾德洛夫斯克州, 俄國

工作经历