Dokshinskoye rayonnoye unitarnoye predpriyatie shilirchno-kommunalnogo khozyastva "Dokshitsy kommunalnik"

Dokshinskoye rayonnoye unitarnoye predpriyatie shilirchno-kommunalnogo khozyastva "Dokshitsy kommunalnik"