Sergey Falin

Director of Business Development Woodrail
Saltiki, Kirower Gebiet, Russland

BerufserfahrungBerufserfahrung

  • Директор по развитию Вудрейл-Вятка September 2007 - Jetzt | 16 Jahre 10 Monate Saltiki (Russland)