Denis Filipov

Analyst at TDMER
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Region, Russia

Experience

  • Analyst TDMER July 2003 - Now | 20 years 11 months Krasnoyarsk (Russia)